دیوارهای دنیا بلند است .

گاهی دلم را پرت می کنم آن طرف دیوار...مثل بچه بازیگوشی که توپ کوچکش را از سر شیطنت به خانه ی همسایه میاندازد. به امید آن که شاید در آن خانه باز شود...

گاهی دلم را پرت میکنم آنطرف دیوار..آنطرف حیاط خانه خداست.

 آن وقت هی در می زنم..

در می زنم..!

فریـــاد میزنم :دلم افتاده توی حیاط شما ،می شود دلم را پس بدهید؟

کسی جوابم را نمی دهد..!

کسی در را برایم باز نمی کند..!

اما همیشه دستی دلم را می اندازد این طرف دیوار !همین ...

من این بازی را دوست دارم...

آنقــــــدر دلم را پرت میکنم ؛آنقـــــــدر دلم را پرت میکنم تا خسته شوند!

تا دیگر دلم را پس ندهند... تا آن در را باز کنند و بگویند :

بیا خودت دلت را بردار ...

[ شنبه یازدهم مهر ۱۳۹۴ ] [ 11:8 ] [ نفس ]

[ ]

زمان زیادی گذشت ....تا...
فهمیدم همیشه اونى كه میخواى نمیشه...!
فهمیدم هركسى كه باهاته ،الزاماً "دوستت" نیست!
فهمیدم كسى كه تو نگاه اول ازش بدت میاد یه روزى میشه صمیمى ترین دوستت و بلعكس... !
فهمیدم كه بى تفاوتى بزرگ ترین انتقامه...
تنفر یه نوع عشقه ...
دلخورى و ناراحتى از میزان اهمیته...!
غرور بزرگ ترین دشمنه...
خدا بهترین دوسته ...
خانواده بزرگ ترین شانسه ...
سلامتى بالاترین ثروته...
آسایش بهترین نعمته ...
فهمیدم" رفتن" همیشه از روى نفرت نیست ...
هركى زبونش نرمه دلش گرم نیست...
هركى اخلاقش تنده،جنسش سخت نیست!
هركى میخنده، بدون درد و غم نیست!
ظاهر دلیلى بر باطن نیست...
فهمیدم كسى موظف به اروم كردنت نیست...
فهمیدم جنگ كردن با خیلیا اشتباهه محضه...
فهمیدم خیلى موقع ها خواسته هات ، حتى باگریه و التماس، انجام شدنى نیست ...
فهمیدم گاهى اوقات توو اوج شلوغى تنهاترینى!
گاهى اوقات دلت تنگه اون آدماى دوست داشتنى سابق میشه...
گاهی اوقات صمیمی ترین کست میشه غریبه ترین ادم....

[ سه شنبه هفتم مهر ۱۳۹۴ ] [ 12:40 ] [ نفس ]

[ ]

آدمها می آیند ... گاهی در زندگیت می مانند و گاهی در خاطرت...
آنهایی که در زندگیت می مانند همسفر میشوند...
آنهایی که در خاطرت می مانند، تجربه ای برای سفر می شوند..
گاهی تلخ ، گاهی شیرین...
گاهی با یادشان لبخند میزنی...
گاهی یادشان لبخند از لبانت بر میدارد....
اما تو لبخند بزن حتی به تلخ ترین خاطره هایت...
آدمها می آیند این امدن باید رخ دهد تا تو بدانی"آمدن"را همه بلدنند...
این"ماندن"است که "هنر" میخواهد...

[ چهارشنبه یکم مهر ۱۳۹۴ ] [ 23:50 ] [ نفس ]

[ ]

دوباره شروع می شود
باران های تند
چتر های باز
دلشوره های خیس خورده پشت چراغ های قرمز
فال های نم کشیده
انار های سرخ
نارنگی های سبز
دوباره شروع می شود
روزهای نصفه نیمه
شب های بی پایان
عطر قهوه های تلخ کنج کافه ها
نیمکت های خط خطی
ایستگاه های شلوغ
ترافیک های صبور
شروع دوباره ی
زندگی...پر از بوی برگ ،بوی خاک،بوی عشق
حیف!
از تابستانی که می رود
جان!
به پاییزی که می آید...
پاییزتون مبارک. ..

[ چهارشنبه یکم مهر ۱۳۹۴ ] [ 10:36 ] [ نفس ]

[ ]

بازهم نشسته ایم رو به روی هم ، در سکوت ...
این بار سر به زیر نینداخته ام، سر بلند ،
من هم زل زده ام به تو ، چشم در چشم هم ،
تو با نگاهت به من می گویی من با تو چه کنم ؟!
من هم با نگاهم جواب می دهم :
با این "من" من چه کنم ؟!
دیگر نگاهم را نمی دزدم ،
خودم را به دوش کشیده ام آورده ام تا رو به روی تو ،
انداخته ام رو به رویت ، با سکوتم که تحویل بگیر ...
این "من" مانده روی دستانم را ،
من شاکی ام از خودم ..
از این "من" ...
حالا این تو و این "من" مانده روی دست های "من" ...

{ دکتر حسین اسکندری }

[ شنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 18:2 ] [ نفس ]

[ ]

ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﺎﻥ
ﻣﺜﻞ ﺯﺭﺷﮏ ﻭ ﭘﻠﻮ
ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺳﺖ ﻭ ﺧﯿﺎﺭ
ﻣﺜﻞ ﭘﻨﯿﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﻭ؛
ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﻫﺴﺘﻦ
ﻣﺜﻞ ﻗﺮﻣﻪ ﺳﺒﺰﯼ ﻭ ﻣﺎﺳﺖ
ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﻭ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ
ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺑﺎ ﻭ ﭘﻨﯿﺮ
ﺍﻣﺎ ...
ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻧﺸﻮﻥ ﺣﺎﻝ ﺁﺩﻡ ﺭﻭ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﺰﻧﻪ
ﻣﺜﻞ ﻧﻮﻥ ﺧﺎﻣﻪ ﺍﯾﯽ ﻭ ﺗﺮﺷﯽ
ﻣﺜﻞ ﻟﻮﺍﺷﮏ ﻭ ﮐﺎﭘﻮﭼﯿﻨﻮ
ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﻭ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ،
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺁﺩﻣﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭﻩ
ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯿﻢ
ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺍﻣﺎ ...
ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺍﺻﻼ ﺟﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﻤﯿﺎﯾﻢ
ﭘﺲ ﺗﻮﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺁﺩم های ﺍﻃﺮﺍﻓﻤﻮﻥ و دوستانمون ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ
ﺗﺎ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﻬﻢ ﻧﺰﻧﯿﻢ

 

[ جمعه سی ام مرداد ۱۳۹۴ ] [ 11:40 ] [ نفس ]

[ ]

ﺍﻧﮕﺸﺘﻬﺎﯼ ﺩﺳﺘﻤﺎﻥ


ﯾﮑﯽ ﮐﻮﭼﮏ ، ﯾﮑﯽ ﺑﺰﺭﮒ


ﯾﮑﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﯾﮑﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ


ﯾﮑﯽ ﻗﻮﯼ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺿﻌﯿﻒ


ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ...


ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻟﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ


ﻭ ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ


ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ


ﮔﺎﻩ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ , ﻟﻬﺶ


ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﯿﻢ


ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ،


ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻨﺪﻩ ﻣﺎﺳﺖ ,


ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﺎ ، ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ


ﺁﻓﺮﯾﺪ


ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ،


ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻟﺬﺕ ﯾﮏ ﺩﺳﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﻢ

[ پنجشنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۴ ] [ 18:46 ] [ نفس ]

[ ]

[ یکشنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۴ ] [ 22:50 ] [ نفس ]

[ ]

 پیشاپیش روز یک شنبه،روز دختر 
روز
 عزیز دل باباهاااااا
 هوووی مامانااااا
 ناموووس داداشااااا
 جیگر شوهراااا عامل خوشبختی و عاقبت بخیری پسراااا
 مبارک

[ جمعه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۴ ] [ 11:42 ] [ نفس ]

[ ]

 

حکایت بعضی از ما آدما مثله....

مثله پنجره ست اگه بازباشه همه میخوان توش سرک بکشن...بهتره خیلی باز نشه....

مثله کتابه هرچی جلوتر میری پیچیده تر میشه ...بایداز اول بخونیش ...

مثله خورشیده ...بادوریت سرد میشن...بانزدیکیت میسوزن ....نه نزدیک ودوری، دوستت دارن...

مثله قایقه....بهت نیاز دارن سفت بهت میچسبن ...به ساحل سلامتی میرسن تو میمونی وخودت..

مثله پرنده است...هرچه محبت کنی به هر پنجره بازی هوایی میشن...

مثله آینه است... زیباییهاشونو نشون بدی خوبی...... وگرنه بهت نگاهم نمیکنن...

مثله دیواره... تاهستی بهت تکیه میدن ....میشکنی یه دیوار دیگه میسازن..

مثله درخته...میخوان سایه بدی...میوه بدی... بشکننت ...بسوزوننت... چه بلایی که سرت نمیارن ...تازه جایی هم نمیتونی بری....

مثله دریاست....ازدوربهت نگاه میکنن آروم....به سمتشون میری ازت فرار میکنن...

مثله گله.... تانباشی مصنوعیشم ترجیح میدن....

مثله چتره... فقط برای بارون میخوانت...تابارون بعدی فراموشت میکنن....

[ جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۹۴ ] [ 18:9 ] [ نفس ]

[ ]